Mulfitok. lobulárny Ca u premenopauzálnej pacientky

30. 6. 2020 21:06
raritní

Pacientka bez komorbidít, premenopauzálna, vek 44 rokov. NovoDg. invazívny lobulárny karcinóm pravého prsníka- multifokálny, veľkosť najväčšieho ložiska 4cm, po subkutánnej mastektómii +exenterácii axily (dostatočný počet vyšetrených LU- všetky negatívne), Staging podľa hodnotenia patológa: pT3, pN0,G2, ER 100%, PR 100%, Ki67: 5%., bez lymfangioinávizie, bez perineurálnej invázie, resekčné hranice dostatočné. Staging bez vzdialených MTS. Pacientka má pozitívnu rodinnú anamnézu výskytu Ca. prsníka- doplníme genetické konzultačné vyšetrenie (výsledky prípadného testovania budú k dispozícii za dlhšiu dobu podľa mojich skúseností).
Prosím o doporučenie adjuvantnej systémovej liečby (sekvenčný režim CHT: 4x AC/4x paklitaxel, následne Tamoxifen + LH-RH?). Bude vďačná za nestranný názor. Ďakujem vopred.

Reakce: 4

Jedná se o hormonálně senzitvní typický lobulární karcinom s vyšším rizikem relapsu ( T3). Typický lobulární karcinom není ciltivý na chemoterapii, proto bych volila pouze "agresivnější" hormonální léčbu- tedy buď LHRH analoga + inhibitor aromatázy na 7-8 let , chirurgickou adnexextomii ( vzhledem k délce adjuvance bude pacientka po skončení již stejně postmenopauzální) + inhibitor aromatazy.

Taky bych nemocnou neléčila chemoterapií , ale LH-RH inhibitrem ( neo kastrací) a inhibitorem aromatázy, Dále bych ozářila
vzhledem k velikosti nádoru hrudní stěnu. Hormonoterapie bude také fungovat jako chemoprevence na druhostrannou prsní žlázu.

Také bych podávala jen hornonoterapii - nejlépe s AIs a LH-RH (event. kastrací) delší dobu + adj. RT na oblast hrudní stěny - jasná indikace - pT3.