Adenokarcinom postihující muscularis propria u 52letého muže

30. 6. 2020 09:30

Věnujte pozornost léčbě 52letého muže s hlavní diagnózou C20. St. po resekci rektosigmatu pro středně diferencovaný stopově hlenotvorný viloglandulární adenokarcinom postihující muscularis propria, bez meta v 16 odstraněných uzlinách pT2 pN0(0/16) M0 St.II, G2 (8.6.2017), RAS a BRAF wild type.
Pro komplikované hojení relaparotomie se založením ileostomie (6/2017). Stentáž močovodů, z dokumentace není jasné, zda trvá. St. po zanoření stomie s obnovením kontinuity střeva 9/2017.
Relaps onemocnění dle PET z 3/20 4 drobná metastatická ložiska pravé plíce, susp. meta v uzlinách retroperitionea a meta v pravém mezenteriu.
Paliativní chemoterapie FOLFOX4 - 1.-2. série 6/2020
Ostatní diagnózy (kód a název):
Esenciální (primární) hypertenze - I10
Alergie na Tetracyclin
Nynější onemocnění a jeho dosavadní léčba (včetně zhodnocení její účinnosti a popisu příp. komplikací): viz dg., chemoterapie tolerována dobře, bez komplikací
Zhodnocení celkového zdravotního stavu (včetně vážnějších komorbidit a jejich současné léčby):
Objektivně: Orientován místem i časem, bez známek klidové dušnosti, bez tachypnoe, bez cyanosy, anikterický, afebrilní, bez krvácivých projevů, konstituce normostenická. Kůže bez exanthemu, turgor kožní normální. Dle WHO - 1.
Hlava orientačně neurol. bpn., DÚ klidná, jazyk bez povlaku. Lymfatické uzliny po celém těle nehmatné. Dýchání sklípkové, čisté, akce srdeční pravidelná, bez modifikací. Prsy bez patol. rezistence. Játra nezvětšená, slezina nenaráží, břicho bez patol. rezistence, TPT bilat. neg. Končetiny bez otoků a známek akutní TEN.
Aktuální výsledky laboratorních, zobrazovacích a ostatních vyšetření:
20.5.2020 - 29.5.2020
Krevní obraz: B--Le: 8,10 10^9/l B--Ery: 5,13 10^12/l B--Hb: 149 g/l B--HTK: 0,453 1 B--Obj ery.: 88 fl B--Hb ery: 29,0 pg B--Hb konc: 329 g/l B--Erytr.křivka: 13,4 % B--Trombo: 220 10^9/l B--MPV: 8,8 fl
Biochemie: P/S--Bilirubin: 7 umol/l P/S--AST: 0,41 ukat/l P/S--ALT: 0,60 ukat/l P/S--GGT: 1,35 ukat/l P/S--ALP: 0,94 ukat/l P/S--LD: 2,87 ukat/l P/S--Glukóza: 6,0 mmol/l P/S--Močovina: 5,9 mmol/l P/S--Kreatinin: 89 umol/l P/S--Kys. močová: 464 umol/l P/S--Sodík: 138 mmol/l P/S--Draslík: 4,5 mmol/l P/S--Chloridy: 102 mmol/l qS--Cl korig.: 103 mmol/l P/S--Vápník: 2,46 mmol/l P/S--Hořčik: 0,79 mmol/l qS--Osmol. výpočet: 288 mmol/kg qS--Osm.efekt.-výp.: 282 mmol/kg P/S--Celk.bílkovina: 77,5 g/l P/S--Albumin: 46,7 g/l
Spec. bioch. vyšetření: P/S--Železo: 16,0 umol/l
Odhad glom.filtrace: qS--GF-MDRD: 1,29 ml/s qS--GF-kreatinin(CKD-EPI: 1,42 ml/s
Nádorové markery: S--CEA: 1,2 ug/l S--CA 19-9: 3,0 kIU/l S--TPS: 63 IU/l

Bioptické vyšetření
9.6.2020 EXT - cizí zdrav. zařízení

Primární vzorek: Střevo
Vyšetření bylo zpracováno akreditovanou metodou dle SOP-01
Molekulárně genetické vyšetření biopsie 1196/2017.
Na základě žádosti ORAK provádíme vyšetření mutace genů RAS a BRAF u pacienta s kolorektálním karcinomem. Histologicky se jedná o reprezentativní materiál.

SOUHRNNÝ VÝSLEDEK ANALÝZY MUTACÍ RAS GENŮ
V nádoru NEPROKAZUJEME mutace genu KRAS v kodonech 12, 13, 59, 61, 117, 146 a genu NRAS v kodonech 12, 13, 59, 61, 146. Nádor je RAS WILD TYPE ve smyslu aktuálně platných indikačních kritérií anti-EGFR cílené léčby.
- Accel-Amplicon Plus EGFR Pathway Panel
Detekce mutací v hotspot oblastech genů BRAF, EGFR, KRAS, NRAS pomocí kitu pro NGS - Accel-Amplicon Plus EGFR Pathway Panel (SWIFT bioscience) * Analytická senzitivita 5%.
Ve vyšetřovaném vzorku NEPROKAZUJEME mutace v hotspot oblastech genů BRAF, EGFR, KRAS, NRAS.

PET/CT trupu 18FDG s k.l. i.v.10.3.2020 KZM - PETCT
Indikace: Stav po resekci rektosigmatu, nyní na prostém CT břicha popsány LU v pravém mezibřišku.
Nález:
V pravé plíci celkem 4 ložiska kulovitého charakteru, 1 v horním, tři v dolním laloku, jsou vel. 1 – 4 mm, jsou pod rozlišitelností PETu. Levá plíce bez ložiskových změn. Pleurální dutiny i perikard bez zmnožené tekutiny. Na krku, v mediastinu, plicních hilech a axulách bez zvětšených či metabol. aktivních uzlin.
V retroperitoneu uzliny vel. do 8 mm, některé s hraničně zvýšenou metabol. aktivitou SUV max=3,2. V mezenteriu vpravo nahloučeno několik metabolicky aktivních infiltrátů, největší vel. 9x17mm, SUV max=9,1. Stp resekci rektosigmatu, bez zn. lokální recidivy, v pánvi bez FDG akumulujících patol. změn.
Bez PNP, bez volné tekutiny či ohraničené patologické kolekce v dutině peritoneální. Ojedinělé klidné divertikly tračníku.
Játra nezvětšena, výrazně steatotická, bez ložiskových změn. Žlučové cesty bez dilatace. Žlučník bez dilatace, stěny jemné, bez patrného patol. obsahu. Pankreas bez expanze, norm. struktury, ductus pancreaticus bez dilatace. Slezina norm. velikosti, struktury. Nadledviny norm. Ledviny norm. velikosti, bez ložisek, duté systémy jsou štíhlé. Močový měchýř naplněn, pravidelný, bez defektů v náplni, stěny hladké, nerozšířené. Skelet bez zřetelných FDG akumulujících patol. ložisek.
Závěr:
Stp resekci sigmatu, bez FDG akumulujících známek lokální recidivy. Podezření na 4 drobná metastatická ložiska pravé plíce. V retroperitoneu uzliny nedosahující patol. velikosti, u některých je patrné mírné zvýšení akumulace FDG, nevyl. v nich metastatické postižení. Metastatické infiltráty mezenteria vpravo.

Jak postupovat v léčbě?

Reakce: 1

Pro doporučení dalšího postupu je nutno vyjasnit několik informací:
1, pacient měl relaps 3/2020 a do 6/2020 absolvoval jen 2 cykly FOLFOX - proč?
2, jaká byla tolerance chemoterapie a hlavně jaký byl efekt - srovnání PET/CT 3/2020 vs. 6/2020.

doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.
doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D. 13. 7. 2020 08:24