Z oboru

Vítejte v rubrice novinek

V této rubrice Vás budeme pravidelně informovat o aktuálním dění ve světě onkologie. Těšit se můžete na videa, články či reportáže z odborných kongresů a mnoho dalšího.

Celé znění NOP 2021
Celé znění NOP 2021

7. 4. 2021 17:41

Zveřejňujeme aktuální znění Národního onkologického programu České republiky (NOP ČR). NOP ve znění uvedeném na Linkos je oficiálním programem, který vypracoval a schválil výbor ČOS ČLS JEP. NOP byl vypracován na základě požadavku vlády ČR. Dne 6. 4. 2021 byl předán na MZ ČR ministrovi zdravotnictví.

Celé znění NOP 2021 si přečtěte ZDE.

Novinky z Linkos
Aktualizovaný Národní onkologický program České republiky (NOP ČR) – strategie a cíle
Aktualizovaný Národní onkologický program České republiky (NOP ČR) – strategie a cíle

7. 4. 2021 17:36

K dubnu 2021 proběhla aktualizace textu Národního onkologického programu (NOP ČR). Cíle NOP, tak jak jsou definovány v úvodu, zůstávají stále v platnosti a jejich význam se do budoucnosti nijak nemění. Prevence je základním pravidlem, které je podporováno onkology, i když jimi není v celé šíři realizovatelná. Je problémem celospolečenským, politickým i každého jedince v ČR. Dominantní úlohu v prevenci hrají praktičtí lékaři. Přečtěte si hlavní cíle a strategie NOP.

Novinky z Linkos
Pokroky v léčbě sarkomatoidního renálního karcinomu
Pokroky v léčbě sarkomatoidního renálního karcinomu

4. 4. 2021 09:58

Sarkomatoidní dediferenciace renálního karcinomu se může vyskytnout u většiny histologických podtypů renálního karcinomu (RCC). Je spojena s velmi špatnou prognózou. Sarkomatoidní diferenciace se objevuje u cca 4 % všech RCC, ale je přítomna u až 20 % metastatických RCC. Jedná se často o relativně mladé pacienty ve věku méně než 60 let. Jaké jsou aktuální pokroky v léčbě?

Odborné články
Genetické testování u karcinomu prostaty: kdy a jak?
Genetické testování u karcinomu prostaty: kdy a jak?

4. 4. 2021 09:49

Obecně je známo, že muži s karcinomem prostaty (PCA) s genetickými změnami jsou skupinou nemocných se špatnou prognózou z hlediska dlouhodobého přežití. Pro genetické testování byli doporučeni jedinci s metastatickým onemocněním nebo rodinnou anamnézou naznačující dědičný karcinom prostaty. Prioritní geny metastatického onemocnění zahrnovaly BRCA2, BRCA1 a geny pro opravu, jako je ATM. Celý článek je k dispozici ZDE.

Odborné články
Vakcinace proti COVID-19 z pohledu onkologa
Vakcinace proti COVID-19 z pohledu onkologa

4. 4. 2021 09:35

Podle provedených studií a průzkumů lze považovat za prokázané, že nejrizikovější skupinu onkologických nemocných z hlediska COVID-19 představují pacienti s hematologickými malignitami. Pacienti se solidními nádory mají vyšší riziko těžkého průběhu infekce do jednoho roku od diagnózy (lze u nich předpokládat negativní vliv probíhající onkologické léčby). Vyšší riziko fatálního průběhu COVID-19 mají také pacienti s progredujícím nádorem. Přečtěte si celý článek.

Odborné články
Jak provádět screening nosičů mutací BRCA na karcinom prostaty
Jak provádět screening nosičů mutací BRCA na karcinom prostaty

4. 4. 2021 08:08

Mutace BRCA1 a BRCA2 patří k hlavním hereditárním příčinám nádorů v bílé populaci. Nosičství mutací BRCA2 a pravděpodobně i BRCA1 je spojeno s vyšším rizikem karcinomu prostaty. Kromě toho jsou zárodečné mutace BRCA1 a BRCA2 spojeny s onemocněním vyšší agresivity, což se projevuje nižším stupněm diferenciace (tedy vyšším Gleasonovým skóre) a vyšším stadiem v době diagnózy. Kromě toho jsou mutace BRCA1 a BRCA2 významně spojeny se zvýšeným rizikem recidivy, progrese do metastatického onemocnění a úmrtí na karcinom prostaty.

Autor: doc. MUDr. Tomáš Büchler, Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice

Odborné články
Nález penilní intraepiteliální neoplazie vysokého grade  vedl ke zjištění onemocnění AIDS
Nález penilní intraepiteliální neoplazie vysokého grade vedl ke zjištění onemocnění AIDS

4. 4. 2021 07:58

Většina kožních maligních nádorů mužského genitálu jsou karcinomy skvamózní – dlaždicobuněčné – a jsou spojené s HP infekcí, především typem HPV 16 (ve 22,4 % u verukózního skvamózního karcinomu a ve 36–66,3 % u bazaloidního a bradavčitého subtypu). Nádor může být invazivní nebo má léze charakter penilní intraepiteliální neoplazie tří klinických variant: Queyratovy neoplazie, Bowenovy choroby a bowenoidní papulózy. 

Autorem kazuistiky je MUDr. Marek Krolupper.

Kazuistiky
Aktuální vydání Modré knihy České onkologické společnosti
Aktuální vydání Modré knihy České onkologické společnosti

21. 3. 2021 20:17

„Modrá kniha“ České onkologické společnosti vychází v roce 2021 již jako 27. aktualizace doporučení pro léčbu onkologických onemocnění. Tato doporučení vznikají konsensuálně na základě aktualizace jednotlivých odborností, které na léčbě jednotlivých nádorových onemocnění participují. Vyjadřuje léčebné algoritmy, sekvenci léčebných metod stejně jako aktuální možnosti farmakoterapie včetně aktuálního stavu úhrad ze strany plátců. Bližší informace najdete ZDE

Novinky z Linkos
45. ročník Brněnských onkologických dnů a 35. ročník Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
45. ročník Brněnských onkologických dnů a 35. ročník Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

21. 3. 2021 20:16

Zapište si do diáře, že 45. ročník Brněnských onkologických dnů a 35. ročník Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky se uskuteční v termínu od 13. do 15. října 2021 v Brně. Jak víte, situace způsobená onemocněním COVID-19 vedla nejen k posunu konání konference z jarního termínu na podzimní. Více informací na www.onkologickedny.cz.

Novinky z Linkos
Prevence a péče o extravazaci cytostatik krok za krokem – manuál
Prevence a péče o extravazaci cytostatik krok za krokem – manuál

21. 3. 2021 20:12

Stručný algoritmus prevence a péče o extravazaci cytostatik v návaznosti na text doporučení pro standardní péči. Manuál byl zpracován podle Doporučení pro standardní péči v rámci České republiky ze spolupráce Sekce podpůrné léčby České onkologické společnosti ČLS JEP, Onkologické sekce České asociace sester a Společnosti pro porty a permanentní katétry. Více ZDE.

Novinky z Linkos
Nové indikační omezení u účinné látky trastuzumab
Nové indikační omezení u účinné látky trastuzumab

21. 3. 2021 19:54

Základní úhrada účinné látky trastuzumab emtansin je taková, že je v monoterapii hrazen v adjuvantní léčbě dospělých pacientů ve stavu výkonnosti 0–1 dle ECOG s časným HER2 pozitivním karcinomem prsu, kteří mají reziduální invazivní onemocnění v prsu a/nebo mízních uzlinách po neoadjuvantní léčbě na bázi taxanů a léčbě trastuzumabem. Léčba je hrazena do progrese onemocnění. Přečtěte si o všech změnách a o novém indikačním omezení.  Více ZDE.

Informace o úhradě léčivých přípravků
Informace o změnách úhrady účinné látky pembrolizumab
Informace o změnách úhrady účinné látky pembrolizumab

21. 3. 2021 19:50

Nenechte si ujít novinky o změnách indikačního omezení účinné látky pembrolizumab. Nově je totiž hrazen v monoterapii v první linii k léčbě metastazujícího nemalobuněčného karcinomu plic u dospělých pacientů. Dále v kombinaci s chemoterapií pemetrexedem a platinou v 1. linii léčby dospělých pacientů s metastazujícím neskvamózním nemalobuněčným karcinomem plic. Přečtěte si bližší specifikaci a plné znění indikačního omezení.

Informace o úhradě léčivých přípravků